Zapisz się on-line


Zgodnie z art.  13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest:
    Szkoła Tańca M. i J. Myka, 22-400 Zamość, ul. Starowiejska 25a, NIP 9461301477
  2. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest możliwy za pomocą skrzynki mailowej: janusz@myka.pl
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usług oferowanych przez Szkołę Tańca M. i J. Myka.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia dla Ciebie usług, w związku z którymi Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczonych usług. Natomiast Twoje dane utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. W przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
  6. Masz prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do ich sprostowania, prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. Ponadto prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych.