Regulamin Szkoły

Warto się z nim zapoznać, ponieważ każdy nasz uczeń zobowiązuje się do jego przestrzegania, co potwierdza podpisem na deklaracji.

Regulamin Szkoły Tańca M. i J. Myka

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Tańca M. i J. Myka i zwana jest w dalszej treści Regulaminu Szkołą.
2. Siedziba Szkoły mieści się w Zamościu, ul. Starowiejska 25a.
3. Terenem działania Szkoły jest obszar całego kraju.
4. Szkoła jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
5. Szkoła posiada własne:
-książeczki medalowe – przyznawane uczniom grup początkujących
-odznaki (brązowe, srebrne i złote)
-klasyfikację GRAND PRIX – dla par tanecznych grup turniejowych
-stronę internetową: www.taniec.myka.pl
6. Celem działania Szkoły jest:
-nauczanie tańca towarzyskiego i nowoczesnego oraz innych form tanecznych, zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich grup wiekowych,
-upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej,
-popularyzowanie tańca wśród mieszkańców Zamojszczyzny.
7. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:
-prowadzenie nauki tańca dla dzieci (od 4. roku życia), młodzieży i dorosłych w grupach dla osób początkujących, zaawansowanych, hobby oraz w grupach turniejowych i sportowych (dla par startujących w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańca);
-organizowanie pokazów tańca towarzyskiego;
-organizowanie klubowych i ogólnopolskich turniejów tańca, także turniejów o randze Mistrzostw;
-organizowanie szkoleń tanecznych;
-organizowanie obozów tanecznych;
-organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów, itp.);
8. Uczestnikiem nauki tańca może być każdy, kto złoży pisemną deklarację i dokona wymaganej opłaty, którą jest kwota za pierwszy miesiąc nauki plus kaucja (z wyłączeniem osób dorosłych) za miesiąc ostatni (wpłacona najpóźniej w drugim miesiącu nauki w wysokości miesięcznej opłaty zgodnie z cennikiem).
9. W przypadku rezygnacji z nauki wpłacona kaucja:
podlega zwrotowi w terminie do 15 czerwca danego sezonu tanecznego, po tym terminie nie podlega zwrotowi.
– rezygnacja uprawniająca do zwrotu kaucji musi być zgłoszona do końca miesiąca kalendarzowego, w którym odbywają się dane zajęcia;
– wpłacona kaucja przepada, gdy rezygnacja nie zostanie zgłoszona do końca miesiąca lub gdy nie zostanie odebrana w recepcji w terminie do 15 czerwca danego sezonu tanecznego.
10. Rezygnacja zgłoszona musi być przez osobę pełnoletnią (dopuszcza się możliwość pisemnego powiadomienia o rezygnacji z nauki). W przypadku braku informacji o rezygnacji z nauki i braku wpłaty za dwa kolejne miesiące, następuje skreślenie z listy uczestników nauki tańca. Ponowne zapisanie może nastąpić dopiero po dokonaniu wymaganej opłaty za kolejny miesiąc powiększonej o kaucję.
11. Wpłaty za naukę należy dokonać do 15 – go danego miesiąca. W przypadku braku wpłaty do końca miesiąca rozliczeniowego, miesiąc ten potraktowany zostanie jako ostatni miesiąc nauki i na opłatę wykorzystana zostanie wpłacona kaucja.
12. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach, pobierana jest stała miesięczna opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
13. Odpłatność (czesne) pobierana jest za pełnych 10 miesięcy nauki (nie dotyczy kursów dla dorosłych). Brakujące zajęcia z powodu świąt są odpracowywane w weekendy i ferie. Nie odpracowują zajęć grupy mające „practice”. W grupach dla dorosłych, w których nie ma kaucji, wpłata musi być dokonana przed rozpoczęciem nauki.
14. Ostateczna decyzja dotycząca zestawienia tancerzy w pary należy do instruktorów.
15. Typowania par na turnieje, pokazy tańca i szkolenia taneczne dokonuje wyłącznie instruktor. Para turniejowa nie ma prawa samodzielnego zgłaszania się na turnieje tańca, ani występowania (prezentacje, pokazy, nauczanie tańca, itp.) bez wiedzy i zgody instruktora.
16. W Szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
17. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez instruktora.
18. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach, umożliwiając pozostawianie cenniejszych przedmiotów w zamykanych szafkach w szatni lub wniesienia ich na salę treningową.
19. Pracownicy Szkoły sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach, toaletach, na korytarzach, itp.) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
20. Szkoła zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji regulaminowych celów Szkoły. Każdy klient Szkoły wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów. Na pisemne życzenie przesłane drogą mailową na adres recepcja@myka.pl wskazane konkretne wykorzystane materiały, mogą zostać usunięte. Dotyczy to materiałów zawierających wizerunek osoby składającej wniosek o ich usunięcie.
21. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że: stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach nauki tańca oraz że Regulamin ten jest mu znany i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
22. Uczestników grup turniejowych Szkoły obowiązują przepisy Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

23. Zgodnie z art.  13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest:
    Szkoła Tańca M. i J. Myka, 22-400 Zamość, ul. Starowiejska 25a, NIP 9461301477
  2. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z osoba odpowiedzialną za ochronę danych jest możliwy za pomocą skrzynki mailowej: janusz@myka.pl
  3. Pobrane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usług oferowanych przez Szkołę Tańca M. i J. Myka.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia dla usług, w związku z którymi dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczonych usług. Natomiast dane utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. W przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
  6. Masz prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do ich sprostowania, prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. Ponadto prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych.
  7. w przypadku stwierdzenia, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO/PUODO.

Właściciel – Janusz Myka