REGULAMIN Szkoły

 

Regulamin Szkoły Tańca M. i J. Myka

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Tańca M. i J. Myka i zwana jest w dalszej treści Regulaminu Szkołą.

 

2. Siedziba Szkoły mieści się w Zamościu, ul. Starowiejska 25a.

 

3. Terenem działania Szkoły jest obszar całego kraju.

 

4. Szkoła jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

 

5. Szkoła posiada własne:

-książeczki medalowe – przyznawane uczniom grup początkujących

-odznaki (brązowe, srebrne i złote)

-klasyfikację GRAND PRIX – dla par tanecznych grup turniejowych
-stronę internetową: www.taniec.myka.pl

 

6. Celem działania Szkoły jest:

-nauczanie tańca towarzyskiego i nowoczesnego oraz innych form tanecznych, zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich grup wiekowych,

-upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej,

-popularyzowanie tańca wśród mieszkańców Zamojszczyzny.

 

7. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

-prowadzenie nauki tańca dla dzieci (od 4 roku), młodzieży i dorosłych w grupach dla początkujących, zaawansowanych, hobby oraz w grupach turniejowych i sportowych (dla par startujących w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańca);

-organizowanie pokazów tańca towarzyskiego;

-organizowanie klubowych i ogólnopolskich turniejów tańca, także turniejów o randze Mistrzostw;

-organizowanie szkoleń tanecznych;

-organizowanie obozów tanecznych;

-organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów, itp.);

 

8. Uczestnikiem nauki tańca może być każdy, kto złoży pisemną deklarację i dokona wymaganej opłaty, którą jest kwota za pierwszy miesiąc nauki plus kaucja (z wyłączeniem dorosłych) za miesiąc ostatni (zgodnie z cennikiem).

 

9. W przypadku rezygnacji z nauki wpłacona kaucja:

podlega zwrotowi w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji

-rezygnacja uprawniająca do zwrotu kaucji musi być zgłoszona do końca miesiąca kalendarzowego, w którym odbywają  się dane zajęcia;

wpłacona kaucja przepada, gdy rezygnacja nie zostanie zgłoszona do końca miesiąca lub gdy nie zostanie odebrana w  recepcji w terminie 30 dni od zgłoszenia rezygnacji.

 

10. Rezygnacja zgłoszona musi być przez osobę pełnoletnią (dopuszcza się możliwość pisemnego powiadomienia o rezygnacji z nauki). W przypadku braku informacji o rezygnacji z nauki i braku wpłaty za dwa kolejne miesiące, następuje skreślenie z listy uczestników nauki tańca. Ponowne zapisanie może nastąpić dopiero po dokonaniu wymaganej opłaty za kolejny miesiąc powiększonej o kaucję.

 

11. Wpłaty za naukę należy dokonać do 15 – go danego miesiąca, w przypadku jej braku do końca miesiąca, miesiąc ten potraktowany zostanie jako ostatni miesiąc nauki i na opłatę wykorzystana zostanie wpłacona kaucja.

 

12. Szkoła nie zwraca pieniędzy za pojedyncze nieobecności na zajęciach, dopiero miesięczna nieobecność na zajęciach uprawnia do ubiegania się o zmniejszenie lub zwrot opłaty.

 

13. Odpłatność (czesne) pobierana jest za pełnych 10 miesięcy nauki (nie dotyczy salsy i kursów). Brakujące zajęcia z powodu świąt będą odpracowane w weekendy i ferie. Nie odpracowują zajęć grupy mające „practice”. W grupach dla dorosłych, w których nie ma kaucji, wpłata musi być dokonana przed rozpoczęciem nauki.

 

14. Ostateczna decyzja dotycząca zestawienia tancerzy w pary należy do instruktorów.

 

15. Typowania par na turnieje, pokazy tańca i szkolenia taneczne dokonuje wyłącznie instruktor. Para turniejowa nie ma prawa samodzielnego zgłaszania się na turnieje tańca, ani występowania (prezentacje, pokazy, nauczanie tańca, itp.) bez wiedzy i zgody instruktora.

 

16. W Szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu .

 

17. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez instruktora.

 

18. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach, umożliwiając pozostawianie cenniejszych przedmiotów w zamykanych szafkach w szatni lub wniesienia ich na salę treningową.

 

19. Pracownicy Szkoły sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach, toaletach, na korytarzach, itp.) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.


20. Szkoła zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji regulaminowych celów Szkoły. Każdy uczestnik nauki tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.

 

21. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że: stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach nauki tańca oraz że Regulamin ten jest mu znany i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

22. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że:

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb działalności Szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014r.  poz.1182 z późn. zm. oraz oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

23. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że: 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla celów marketingowych Szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014r.  poz.1182 z późn. zm. oraz oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

23. Uczestników grup turniejowych Szkoły obowiązują przepisy Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

 

Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Tańca M. i J. Myka, 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 55/37

 

Właściciel – Janusz Myka